ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ

654